Skip to main content

 

 

پنج طرح پژوهشی در حوزه علوم دریایی، اقیانوسی و جوی در حال اجرا در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در هفته پژوهش و فناوری 1402 معرفی می شوند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، عناوین طرح های پژوهشی مصوب شده که از اوایل سال جاری آغاز گردیده و هم اکنون در حال انجام می باشد به شرح زیر می باشد:

1- ارزیابی و مقایسه دقت داده های عمق مستخرج از تک تصویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا(WORLDVIEW-2)با تصاویر چندزمای با قدرت تفکیک مکانی متوسط (SENTINEL-2) وLANDSAT-8)) با استفاده از روش های سنتی و یادگیری ماشینی، مجری طرح: دکتر کیوان کبیری عضو هیات علمی و مدیر امور پژوهشی و همکاریهای علمی،

2- ارزیابی اثرات پارامترهای جوی بر سنجشهای ابر طیفی سطح آب مناطق ساحلی، مجری طرح: دکتر مسعود مرادی عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده علوم جوی،

3-بررسی میزان برخی آلاینده های سمی حاصل از فاضلاب قلیان و بررسی تجمع زیستی در حلزون تک صدف منطقه بین جزر و مدی خلیج فارس استان بوشهر، مجری طرح: دکتر مریم قائمی عضو هیات علمی و رئیس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس(بوشهر)،

4- بررسی توزیع و فراوانی میکروپلاستیک ها در آب و رسوبات مانگرو گواتر و خلیج چابهار، مجری طرح: دکتر کمال الدین کر عضو هیات علمی و رئیس مرکز اقیانوس شناسی چابهار،

5-بررسی توزیع ترکیب عناصر اصلی در ذرات معلق در خلیج فارس: نتایج گشت های تحقیقاتی، PGE1901,PGE1902,PGE2101 مجری طرح: دکتر حمید ارشادی فر عضو هیات علمی پژوهشگاه،

 

دکتر کبیری در خصوص طرح خود گفت: داده های عمق مناطق کم عمق داده‌ای ارزشمند و ضروری برای مطالعات اکوسیستم های این مناطق با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای می‌باشند. معمولا این داده‌ها با استفاده از روشهای مستقیم اندازه‌گیری‌های میدانی (هیدروگرافی یا آبنگاری) برداشت می‌شوند، لیکن این روش بسیار گران است و همیشه و در همه جا قابل انجام نمی‌باشد. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا راه حل جایگزین و مناسبی برای این منظور می‌باشد که معمولا می‌تواند نتایجی با دقت تقریبا قابل قبولی ارائه نماید. به هر حال این تصاویر نیز گران می‌باشد و امکان دسترسی به آنها نیز محدود می‌باشد. 

وی در خصوص راه حل مورد نظر در این تحقیق گفت: راه حلی که در این پژوهش مد نظر است، استفاده از تصاویر رایگان با قدرت تفکیک مکانی متوسط چندزمانی می‌باشد. در این راستا جزیره کیش به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است که مشاهدات میدانی در اطراف آن صورت می‌پذیرد و با نتایج به دست آمده از تصاویر مذکور مقایسه خواهد شد. همچنین در این پژوهش از روش‌های یادگیری ماشینی در کنار روش‌های سنتی استفاده خواهد شد و در نهایت با مقایسه تمام حالت‌های ممکن، روش (های) بهینه پیشنهاد می‌گردند. هدف اصلی این تحقیق مقایسه مقادیر مستخرج از تک تصویر ماهواره‌ای WORLDVIEW-2 با مقادیر مشابه مستخرج از تلفیق تصاویر چند زمانی LANDSAT-8 و  SENTINEL-2 به عنوان روشی جایگزین و ارزیابی دقت‌های به دست آمده از هر دو روش می‌باشد.

دکتر مرادی «ارائه الگویی برای کنترل کیفیت سنجشهای ابر طیفی سطح آب متاثر از بارش، رطوبت و پوشش ابر» و «تدوین مدلی عددی برای تاثیر بارش، رطوبت و پوشش ابر برای مدلسازی و اعتبار بخشی به سنجشهای ابر طیفی سطح اب در مناطق ساحلی» را از اهداف مهم طرح بیان نمود.

دکتر قائمی نیز هدف از طرح خود را، تعیین غلظت آلاینـده هـای سـمی شـامل ترکیبـات PAHsو BTEX ، فلـزات سـنگین در فاضـلاب حاصـل از قلیـان (میـوه ای و سنتی)،  تعیین تجمع زیستی برخی آلاینـده هـای سـمی حاصـل از فاضـلاب قلیـان در حلـزون تـک صـدف منطقـه بـین جـزر و مدی Siphonaria carb ، میزان تجمع زیستی 1آلاینـده هـای هـدف BTEX PCBs PAHs)فلـزات سـنگین( در مواجهـه تحـت حـاد ( 28روزه) بـا فاضـلاب قلیان (میوه ای و سنتی(در حلزون تک صدف منطقه بین جزر و مدی )Siphonaria carb)، میزان تجمع زیسـتی 2آلاینـده هـای هـدفPAHs ، PCBs ، BTEXفلـزات سـنگین، نیتـروزآمین هـا، آفـت کشـها و آمـین هـای آروماتیک) در مواجهه تحـت مـزمن ( 42روزه) بـا فاضـلاب قلیـان (میـوه ای و سـنتی)در حلـزون تـک صـدف منطقـه بـین جزر و مدی )Siphonaria carb ) ، تعیـین میـزان تجمـع زیسـتی آلاینـده هـای هـد(PAHs ، BTEX و فلـزات سـنگین) در مواجهـه مـزمن ( 90روزه) بـا فاضـلاب قلیان (میوه ای و سنتی) در حلزون تک صدف منطقه بین جزر و مدی )Siphonaria car  ) کرد.

دکتر «کر» نیز «ارزیابی میزان آلودگی مانگروهای چابهار و خلیج گواتر به میکروپلاستیکها» را به عنوان اهداف تحقیق خود برشمرد.

در ادامه دکتر ارشادی فر در خصوص تحقیق «بررسی توزیع و ترکیب عناصر اصلی در ذرات معلق در خلیج فارس: نتایج گشت­های تحقیقاتیPGE1901, PGE1902, PGE2101 » بررسی تغییرات زمانی-مکانی مقادیر ذرات معلق و ترکیب شیمیایی آنها تحت تاثیر عوامل محیطی تاثیرگذار، از مهمترین اهداف طرح بیان نمود.