رفتن به محتوای اصلی

اقیانوس ها و دریاها

ماهواره های تخصصی اقیانوسی در اطراف زمین روزانه در حال برداشت اطلاعات هستند. این اطلاعات پس از پردازش بصورت مجموعه داده ها و نقشه های موضوعی مختلف در اختیار کاربران قرار داده می شوند. کلیه پردازشها بر اساس آلگوریتمهای معتبر و توسط متخصصین حرفه ای انجام شده و محصولات نهایی پس از معتبر سازی و کنترل کیفیت منتشر می شوند. نقشه های تهیه شده از پارامترهای مختلف اقیانوسی و تصاویر رنگی مختلف بصورت روزانه تهیه و در اختیار کاربران قرار داده می شوند. داده های تاریخی در بازه فعالیت ماهواره موجود می باشند که از طریق سامانه جی آی اس در دسترس می باشند. تصاویر و نقشه های ترکیبی از محیط دریاها می تواند منجر به درک بهتر ما از فرآیندهای اقیانوسی شده و تحلیل فرآیندهای موضوعر را امکان پذیر می سازد.

اتمسفر

مجموعه داده های اتمسفری برروی داده ها و اطلاعات موجود در لایه های استراتوسفر و تروپوسفر تمرکز دارد و بصورت نقشه های موجود در ارتفاعات مختلف ارایه می شوند. سطح این قاره با صفحات بزرگ یخی پوشیده شده و رخنمونهای سنگی بندرت در آن برونزد دارند. مهمترین منبع اطلاعاتی این قاره تصاویر ماهواره ای هستند که از موضوعات مختلف تصویر برداری کرده و توسط متخصصین در گروههای مختلف موضوعی طبقه بندی شده و در اختیار کاربارن قرار داده می شوند. نقشه ها و اطلاعات موضوعی در گروههای مختلف علمی تهیه و بصورت روزانه بروز رسانی می شوند. نقشه ها و ازلاعات ارایه شده از مراکز معتبر علمی دریافت و در اختیار کاربران قرار داده می شوند.

سطح زمین

سرویس اطلاعات و نقشه های سطح زمین بخشی از اطلاعات مستخرج از مدلهای عددی و موضوعی و تصاویر ماهواره ای سات که اطلاعات مختلفی از پوشش سطح زمین در اختیار کاربران قرار می دهد. لیستی از مجموعه نقشه ها موضوعی و اطلاعات طبقه بندی شده قابل دسترس از مراکز مختلف بین المللی در این مجموعه قرار داده شده و کاربران می توانند از طریق سامانه جی آی اس به اطلاعات و نقشه های بروز و تاریخی دسترسی داشته باشند.

آب کره (داخل خشکیها)

مجموعه داده های موجود در این قسمت شامل کلیه اطلاعات استخراج شده از تصاویر ماهواره ای و مدلسازیهاست که برای مطالعه منابع آبی و معضلات مرتبط با آنها می باشد. مجموعه اطلاعات و نقشه ها صرفا برای منابع آبی موجود در روی قاره ها موجود می باشند. داده ها و اطلاعات ارایه شده در این قسمت از سامانه اطلاعات و داده های مشاهده ای زمین ناسا گرفته شده است و بصورت روزانه بروز رسانی می شوند.

زیست کره

مجموعه داده های زیست کره بصورت بر خط نسبی و روزانه بروز می شوند و با استفاده از اطلاعات ماهواره ای و مدلهای مطالعاتی و با استفاده از آخرین آلگوریتمهای مطالعاتی بدست آمده اند. داده ها و اطلاعات ارایه شده در این قسمت از سامانه اطلاعات و داده های مشاهده ای زمین ناسا گرفته شده است و بصورت روزانه بروز رسانی می شوند.

جنوبگان

جنوبگان قاره ای بزرگتر از استرالیا است که بدلیل شرایط خاص اقلیمی یک قاره نسبتا ناشناخته است. این قاره با آبهای خروشان و طوفانی و توفانهای بزرگ دربر گرفته شده است و بدین لحاظ مطالعه و بررسی آن همواره با مشکلات و مسایل عمده ای روبرو بوده است. سطح این قاره با صفحات بزرگ یخی پوشیده شده و رخنمونهای سنگی بندرت در آن برونزد دارند. مهمترین منبع اطلاعاتی این قاره تصاویر ماهواره ای هستند که از موضوعات مختلف تصویر برداری کرده و توسط متخصصین در گروههای مختلف موضوعی طبقه بندی شده و در اختیار کاربارن قرار داده می شوند. نقشه ها و اطلاعات موضوعی در گروههای مختلف علمی تهیه و بصورت روزانه بروز رسانی می شوند. نقشه ها و اطلاعات ارایه شده از مراکز معتبر علمی دریافت و در اختیار کاربران قرار داده می شوند.