رفتن به محتوای اصلی

پژوهشکده علوم اقیانوسی با هدف انجام مطالعات در زمینه شناخت بوم سازگان هاي دریایی، چرخه‌های زیستی و بیو ژئوشیمیایی دریاها، بررسی دیرینه و رسوب‌شناسی بستر دریاها و اقیانوس‌ها، رژیم موج و جریان در دریاها، اقیانوس‌ها و آب‌های پیرامونی و مطالعات حقوق، اقتصاد و مدیریت دریا ایجاد شده است.

محورهای مختلف تحقیقاتی در پژوهشکده

  •  پایش زیستی و غیرزیستی محیط‌های دریایی
  •  مشاركت در توسعه فناوری‌های نوين دريايي
  • مطالعه تغییرات اقلیم و بازسازی اقلیم دیرینه دریاها و اقیانوس‌ها
  • بررسي‌های بيوسيستماتيك و جغرافيای زيستی فون و فلور دريايي
  • مطالعه زیستگاه های حساس ساحلی

پژوهشكده علوم اقیانوسی با توجه به گستره و تنوع فعالیت‌های تحقیقاتی خود در قالب گروه های تحقیقاتی زیر به فعالیت می پردازد:

  • گروه  اقیانوس شناسی شیمیایی و زیستی            
  • گروه اقیانوس شناسی فیزیکی، ژئوفیزیکی و زمین شناسی        
  • گروه اقتصاد آبی، محیط زیست و حکمرانی دریایی- اقیانوسی