رفتن به محتوای اصلی

تعیین مشخصات و الگوی جریانات در دریا و نواحی ساحلی، پیش یابی و پیش بینی   امواج ناشی از باد با استفاده از مدل‌های عددی، مطالعه و مدل‌سازی فرآیند انتقال امواج از آب عمیق به آب كم عمق، مطالعه و مدل‌سازی پدیده‌های مختلف دریایی نظیر سونامی و طوفان‌های سهمگین دریایی، مطالعه در خصوص تغییرات تراز آب دریا ، بررسی اثرات متقابل امواج، جریان‌ها و سازه‌‌های دریایی، مطالعه و مدل‌سازی هیدرودینامیك خورها، مطالعه و مدل‌سازی فرآیند انتقال رسوب در سواحل و بنادر كشور، بررسی روش‌های حفاظت از سواحل، مدیریت و ساماندهی خطوط ساحلی، مطالعه و مدل‌سازی انتقال آلاینده‌‌ها و حركت لكه‌های نفتی در محیط‌های آبی، مهندسی سازه‌‌های فراساحلی و سازه‌‌های شناور، بررسی خوردگی سازه‌های دریایی، مطالعه در خصوص فرسایش و ارتعاش خطوط لوله زیر دریا، استفاده از فناوری سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره‌ای جهت مطالعه و شناسایی پديده های مختلف اقیانوسی، اندازه‌‌گیری پارامترهای امواج وجریان‌‌های دریایی، پژوهش و مطالعه در جهت بومی سازی فناوری‌های نوین مرتبط با تجهیزات مورد نیاز جهت پایش و برداشت اطلاعات محیط های دریایی از جمله موضوعات تحقیقاتی هستند که در این پژوهشکده مورد مطالعه قرار می‌گيرد.

در حال حاضر پژوهشكده فناوری و مهندسی دریا با توجه به گستره و تنوع فعالیت‌های تحقیقاتی خود از سه گروه پژوهشی به شرح زیر تشکیل شده است:

  • گروه پژوهشی مهندسی ساحل و فراساحل
  • گروه پژوهشی فناوری اقیانوسی
  • گروه پژوهشی سنجش از دور دریایی- اقیانوسی