رفتن به محتوای اصلی

برای توسعه ظرفیت کشور در بهره برداری پایدار از دریا و اقیانوس، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه های مرتبط با علوم اقیانوسی- جوی یک ضرورت انکار نشدنی است. اهمیت این موضوع تا جایی است که در دنیای امروز با توجه به ضرورت ارایه آموزش در حوزه علوم اقیانوسی مفهومی با عنوان سواد اقیانوسی توسعه یافته است. سواد اقیانوسی، که تحت عنوان "درک و فهم تاثیر اقیانوس بر شما - و تاثیر شما بر اقیانوس" تعریف می شود، به طور گسترده به عنوان پایه اصلی که جامعه برای تصمیم گیری آگاهانه و مسئولانه در مورد مدیریت پایدار اقیانوس به آن نیاز دارد، در نظر گرفته می شود. به بیان ساده تر هر چه جامعه ما در مورد اهمیت دریاها و اقیانوس ها و پدیده های مرتبط با آن و قوانین حاکم بر آن آگاهی بیشتری داشته باشد  مدیریت و بهره برداری بهتری از آن خواهد کرد. بر این اساس پژوهشگاه یکی از اولویت های خود را ارایه آموزش های تخصصی و عمومی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی قرار داده و ساختارهای مرتبط با این آموزش را نیز توسعه داده است.

در سال های گذشته پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی دوره های تخصصی آموزشی پژوهش محور را از طریق راه اندازی دوره های پسا دکتری و دکتری با کسب مجوز از نهادهای مسئول پیگیری نموده است.

علاوه بر این با استفاده از ظرفیت مرکز منطقه ای آموزشی- پژوهشی اقیانوس شناسی غرب آسیا (RCOWA) و بهره گیری از ظرفیت نخبگان علوم اقیانوسی- جوی در ارایه آموزش های تخصصی از طریق برگزاری کارگاه های تخصصی در سطح بین المللی و منطقه ای فعال می باشد.

پژوهشگاه همچنین در مناسبت های ملی و جهانی مرتبط با دریا و اقیانوس مانند روز ملی خلیج فارس، روز جهانی اقیانوس، روز جهانی حفاظت از اکوسیستم های مانگرو، روز منطقه ای دریای خزر، روز جهانی آگاه سازی سونامی، هفته ترویج علم و هفته پژوهش،  کارگاه های تخصصی و دوره های آموزشی عمومی مختلفی را به اجرا می گذارد که از طریق وب سایت پژوهشگاه اطلاع رسانی می شود.