رفتن به محتوای اصلی

رییس پژوهشگاه

  دکتر مرتضی توکلی

  از اسفندماه سال 1400 تا کنون


   معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه

  دکتر علی مهدی نیا

  دکتری شیمی

   معاون فناوری پژوهشگاه

  دکتر سید مسعود محموداف

  دکتری سازه های دریایی

      معاون اداری، مالی و توسعه منابع پژوهشگاه

  محمد کاظم حبیبیان

 

رییس پژوهشکده علوم دریایی

  دکتر ابوالفضل صالح

  دکتری شیمی

   رییس پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا

  دکتر محمدحسین کاظمی نژاد

  دکتری مهندسی آب

رییس پژوهشکده علوم جوی

  دکتر مسعود مرادی

  دکتری سنجش از دور;

 

رییس مرکز بندرعباس

  دکتر صمد حمزه ئی

  دکتری فیزیک دریا

رییس مرکز بوشهر

  دکتر مریم قائمی

  دکتری شیمی تجزیه

رییس مرکز نوشهر

  دکتر احمد منبوهی

   دکتری شیمی تجزیه

رییس مرکز چابهار

دکتر کمال الدین کر

دکتری شیمی